top of page

VÝKUP LUXUSNÍCH KABELEK DO 24H !

Obchodní Podmínky

Úvodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.bag20.cz (dále jen „E-shop“), který je provozován společností Trade Space  s.r.o., se sídlem Praha 9- Klánovice, Praha 9 PSČ 190 14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164155, IČO: 24660523, DIČ: CZ24660523, tel. +420 735 503 503 email: info@bag20.cz (dále jen „Prodávající“).

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Součástí kupní smlouvy jsou však vždy obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky ze strany kupujícího

Uzavření kupní smlouvy
Webové rozhraní E-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní E-shopu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní E-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na adresu ležící na území České republiky a Slovenské republiky. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží na adresu ležící mimo Českou a Slovenskou republiku poskytne Prodávající na základě individuálního dotazu.

Pro objednání zboží kupující vloží zboží do košíku kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu. Následně kupující vyplní ve webovém rozhraní E-shopu své dodací a fakturační údaje, vybere způsob dodání zboží a způsob platby. Kupující dále potvrdí svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a vezme na vědomí informace poskytované před uzavřením smlouvy a poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Vše uvedené v tomto čl. 2.3 dále společně jen jako „objednávka“. Kupující objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce. V případě chybného uvedení jakýchkoliv údajů v objednávce kupující informuje Prodávajícího emailem na info@bag20.cz, kde uvede číslo objednávky a správné údaje.
Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího.

Pokud kupující zvolil v objednávce způsob doručení prostřednictvím přepravní společnosti (DHL, GLS či jiné) nebo kurýrem (Messenger), vzniká smluvní vztah (kupní smlouva) mezi Prodávajícím a kupujícím až doručením oznámení o potvrzení objednávky (akceptací), které Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek), nebo v případě dřívější objednávky jiného kupujícího vzhledem ke skutečnosti, že Prodávající má v nabídce E-shopu většinou jediný konkrétní kus od nabízeného zboží.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku (ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Obsahem kupní smlouvy je: (i) objednávka a (ii) tyto obchodní podmínky.

Odpověď kupujícího s dodatkem nebo odchylkou, není, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se na vztah mezi Prodávajícím a kupujícím při nákupu kupujícího v E-shopu nepoužije.

Platební podmínky

Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet Prodávajícího:

  • Č. 123-7180110267/0100 vedený u KOMERČNÍ banky (kupní cena sjednána v CZK a platba z účtu vedeného v ČR).

 • V hotovosti nebo kartou na dobírku smluvnímu přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce.

Splatnost kupní ceny

 • Při platbě v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 • Při platbě bankovním převodem, platební kartou nebo složením hotovosti na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupní cena je považována za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Pokud kupní cena není uhrazena v plné výši včas, kupní smlouva zaniká, ledaže Prodávající akceptuje pozdější úhradu.

Odeslání zboží

 • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu, pokud není dohodnuto jinak. Pro urychlení vyřízení objednávky doporučujeme zaslat potvrzení o platbě na email: info@bag20.cz.

 • Kupující je oprávněn k úhradě části nebo celé kupní ceny použít prostředky na svém kontě v zákaznickém účtu E-shopu.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující obdrží daňový doklad buď v zásilce se zbožím, nebo při osobním vyzvednutí zboží v Obchodě. Prodej použitého zboží se řídí zvláštním režimem DPH dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a kupující nemá právo nárokovat odpočet DPH při prodeji použitého zboží.

Slevy

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

IV. Přeprava a dodání zboží

 • Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, a kupující je povinen zboží při dodání převzít.

 • Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo jiným způsobem doručení.

 • Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při dodání. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, kupující je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a v případě poškození sepsat s dopravcem škodní protokol. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené. Na reklamace mechanického poškození zboží po podpisu dodacího listu nelze brát zřetel.

Záruka za jakost při převzetí a odpovědnost za vady

Práva a povinnosti ohledně záruky za jakost zboží při převzetí a práva z vadného plnění se řídí příslušnými předpisy, zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Odpovědnost Prodávajícího

 • Prodávající odpovídá, že zboží při převzetí nemá vady, má vlastnosti uvedené v popisu, hodí se k uvedenému účelu, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva kupujícího

 • Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není nepřiměřené povaze vady, nebo výměnu součásti věci. Pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy.

 • Kupující má právo na přiměřenou slevu, pokud Prodávající nemůže vadu odstranit nebo vadu neodstraní v přiměřené době.

Uplatnění práv

 • Kupující může uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkami uvedenými v občanském zákoníku. U použitého zboží se tato doba zkracuje na 12 měsíců.

Reklamace se vyřizují v souladu s reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

Garance originality

Prodávající zaručuje, že veškeré zboží nabízené a zakoupené v E-shopu a Obchodě je originální a autentické. Pokud by zboží nebylo originální, má kupující kdykoliv právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit plnou výši kupní ceny

VIII. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy kupující provede oznámením ve formě:

 • Dopisu zaslaného prostřednictvím pošty a doručeného na adresu: Trade Space s.r.o., obchod BAG 2.0

 • Emailu doručeného na adresu info@bag20.cz.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby kupující odeslal oznámení o odstoupení před uplynutím této lhůty.

Kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy uvede číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy:

 • Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zboží, které obdržel, na adresu Tradespace s.r.o., obchod BAG 2.0.

 • Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení, vrátí kupujícímu všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (pokud nepřevyšují nejlevnější nabízený způsob dodání). Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena. V případě platby na dobírku budou peníze vráceny na bankovní účet specifikovaný v oznámení o odstoupení. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal.

Kupující souhlasí, že v případě odstoupení ponese náklady spojené s navrácením zboží v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné pro seznámení se s jeho povahou a vlastnostmi. Prodávající svůj případný nárok započte proti pohledávce kupujícího na vrácení peněžních prostředků.

Kupující bere na vědomí, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i dárky.

Kupující potvrzuje, že byl poučen o právu odstoupit od smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku.

Tento článek VIII obchodních podmínek se neaplikuje na kupní smlouvy uzavřené v Obchodě.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by umožnila neoprávněně zasahovat či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky E-shopu nebo za užití webové stránky E-shopu v rozporu s jejím určením.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje poskytnuté kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky mohou být shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů.
Kupující dává Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů uvedených v objednávce pro účely splnění kupní smlouvy, pro marketingové účely a pro zasílání informací a obchodních sdělení, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Zpracování bude probíhat buď v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen, že jejich poskytnutí je dobrovolné.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na jeho elektronickou adresu, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. Žádná z cookies použitých na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Kupující může prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.
 
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.5.2018 a ruší všechny předcházející obchodní podmínky Prodávajícího.
Součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky uvedené na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.
Články V, VI a VII těchto obchodních podmínek se přiměřeně uplatní i pro nákup zboží spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku přímo v Obchodě bez předchozí objednávky přes webové rozhraní E-shopu.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, Prodávající a kupující sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Případné spory mezi Trade Space s.r.o. a kupujícím lze řešit i mimosoudní cestou. Subjektem řešení sporu je Česká obchodní inspekce. Veškeré informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde. K mimosoudnímu řešení sporů může kupující přistoupit, pokud se stížnost nepodařilo vyřešit přímo s Trade space s.r.o.
Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto něj nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení neovlivňuje platnost ostatních ustanovení.

bottom of page